Skonfiguruj urządzenie z systemem Android

Niezawodne dostarczanie zamówień do aplikacji RePOS wymaga dodatkowej konfiguracji systemu Android. Kroki rozwiązywania problemów będą się różnić w zależności od modelu telefonu i systemu operacyjnego.

 1. Rozwiązywanie podstawowych problemów
 2. Ustawienia zależne od systemu operacyjnego
 3. Ustawienia zależne od modelu telefonu
 4. Inne ustawienia

Rozwiązywanie podstawowych problemów

 1. Potwierdź, że Twój telefon jest podłączony do Internetu.
 2. Twój telefon nie jest w trybie samolotowym. Ustawienia systemu Android > Sieć & Internet > włącz lub wyłącz Tryb samolotowy.
 3. Włączyłeś dane komórkowe.
 4. Jeśli korzystasz z uczelnianej lub firmowej sieci Wi-Fi z ograniczeniami zapory sieciowej, skontaktuj się z administratorem sieci.
 5. Sprawdź czy Twój dostawca Internetu pozwala na połączenia WebSocket.
 6. Upewnij się, że Twój VPN lub inne aplikacje nie ograniczają łączności aplikacji RePOS z Internetem.
 7. Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji RePOS dla systemu Android.
 8. Zaktualizuj aplikację Usługi Google Play na swoim telefonie.
 9. Zaktualizuj swój system operacyjny Android do najnowszej wersji dostępnej dla Twojego urządzenia.
 10. Potwierdź, że data i godzina w Twoim telefonie są ustawione poprawnie dla Twojej strefy czasowej. Porównaj z czasem ustalonym przez https://www.time.gov/ lub przez https://time.is/.
 11. Sprawdź, czy powiadomienie pojawia się na pasku powiadomień Twojego systemu Android.
 12. Sprawdź, czy włączyłeś powiadomienia w swoim telefonie.
  1. Ustawienia systemu Android > Aplikacje (potem Zarządzanie aplikacjami u niektórych użytkowników) > RePOS > zaznacz Pokaż powiadomienia.
  2. Ustawienia aplikacji RePOS > Powiadomienia > Włącz powiadomienia.
 13. Sprawdź, czy masz wolne miejsce w pamięci wewnętrznej, nie na karcie SD. Możesz zwolnić miejsce, usuwając aplikacje, których nie ma na karcie SD.
 14. Potwierdź, że włączone jest WiFi lub dane komórkowe, gdy Twój telefon jest w trybie uśpienia. Ustawienia systemu Android > Wi-Fi > Zaawansowane > Utrzymuj połączenie Wi-Fi podczas uśpienia.

Ustawienia zależne od systemu operacyjnego

 1. Wyłącz optymalizację WiFi. Ustawienia systemu Android > Wi-Fi > Menu > Zaawansowane > odznacz optymalizację Wi-Fi.
 2. Włącz dane w tle. Ustawienia systemu Android > Użycie danych > Menu/Więcej > Automatyczna synchronizacja danych > OK, aby potwierdzić automatyczną synchronizację danych.

 1. Potwierdź, że powiadomienia dla RePOS są włączone.
 2. Ustawienia systemu Android > Dźwięk i powiadomienia > Aplikacje/Powiadomienia aplikacji > RePOS > potwierdź, że blokowanie jest wyłączone.

Potwierdź, że aplikacja RePOS jest włączona, aby działać, gdy włączony jest tryb 'Nie przeszkadzać'.

 • Ustawienia systemu Android > Dźwięk i powiadomienia > Aplikacje/Powiadomienia aplikacji > RePOS > włącz Ustaw jako priorytet.

Włącz dane w tle.

 1. Ustawienia systemu Android > Użycie danych > Dane komórkowe > RePOS > Dane w tle > włącz nieograniczone użycie danych.
 2. Ustawienia systemu Android > Użycie danych > Menu > upewnij się, że aplikacja RePOS może działać, jeśli zaznaczono 'Ogranicz dane aplikacji w tle'.

 1. Upewnij się, że przyznano wszystkie uprawnienia dla RePOS.
 2. Ustawienia systemu Android > Aplikacje i powiadomienia (zależnie od urządzenia opcja może nazywać się inaczej) > RePOS > Uprawnienia aplikacji (zależnie od urządzenia opcja może nazywać się inaczej) > włącz uprawnienia.

Potwierdź, że aplikacja RePOS jest włączona, aby działać, gdy włączony jest tryb 'Nie przeszkadzać'.

 • Ustawienia systemu Android > Dźwięk > Nie przeszkadzać > Wyłącz.

Sprawdź, czy aplikacja RePOS jest wykluczona z optymalizacji baterii.

 1. Ikona ustawień zaawansowanych > Optymalizacja baterii > wybierz 'Wszystkie aplikacje' > RePOS > wybierz 'Nie optymalizuj.’ > Gotowe > Uruchom ponownie swój telefon.
 2. Ustawienia systemu Android > Aplikacje > ikona ustawień zaawansowanych > Dostęp specjalny > Optymalizacja baterii > wybierz 'Wszystkie aplikacje' > RePOS > wybierz 'Nie optymalizuj.’
 3. Ustawienia systemu Android > Bateria > MENU > Optymalizacja baterii > wybierz 'Wszystkie aplikacje' > RePOS > wybierz 'Nie optymalizuj.’
 4. Ustawienia systemu Android > Aplikacje > ikona ustawień zaawansowanych > Zignoruj optymalizację > wybierz 'Wszystkie aplikacje' > RePOS > wybierz 'Zezwól’.

Włącz dane w tle.

 • Ustawienia systemu Android > Użycie danych > Dane komórkowe > RePOS > Dane w tle > włącz nieograniczone użycie danych.

 1. Wykonaj kroki z sekcji Android 6, przedstawione powyżej.
 2. Włącz dane w tle.
 3. Ustawienia systemu Android > Użycie danych > Oszczędzanie danych > jeśli oszczędzanie danych jest wyłączone, zatrzymaj się tutaj. Jeśli jest włączone, przejdź do opcji Nieograniczone użycie danych > włącz RePOS.

 1. Wykonaj kroki z sekcji Android 6, przedstawione powyżej.
 2. Włącz działanie RePOS w tle.
 3. Ustawienia systemu Android > Aplikacje > Informacje o aplikacji > stuknij naszą aplikację > Bateria > włącz opcję 'Działanie w tle'.
 4. Ustawienia systemu Android > Użycie danych > Oszczędzanie danych > jeśli oszczędzanie danych jest wyłączone, zatrzymaj się tutaj. Jeśli jest włączone, przejdź do opcji Nieograniczone użycie danych > włącz RePOS.

Ustawienia zależne od modelu telefonu

 • Ustawienia systemu Android > Zarządzanie energią > Menedżer automatycznego uruchamiania > strona POBRANE > wybierz 'Zezwól' dla RePOS.

 • Aplikacja Boost+ > Optymalizuj aplikacje w tle > RePOS > Wybierz 'Wyłącz'.

 1. Ustawienia systemu Android > Aplikacje > Aplikacje > RePOS > Szczegóły zużycia energii > Uruchamianie aplikacji > Ustaw na Zarządzaj ręcznie i włącz te opcje: Automatyczne uruchamianie, Uruchamianie drugorzędne i Działanie w tle.
 2. Aplikacja Phone Manager > Menedżer baterii (lub Oszczędzanie energii) > Chronione aplikacje > Włącz RePOS.
 3. Ustawienia systemu Android > Ustawienia zaawansowane > Menedżer baterii (lub Oszczędzanie energii) > Chronione aplikacje > Włącz RePOS.
 4. Ustawienia systemu Android > Zakładka 'Wszystkie' > Chronione aplikacje > Włącz RePOS.
 5. Aplikacja Phone Manager > Chronione aplikacje > Włącz RePOS.
 6. Ustawienia systemu Android > Aplikacje > Zaawansowany/Specjalny dostęp > Zignoruj optymalizację baterii > Wszystkie aplikacje (lista rozwijalna) > Włącz RePOS.
 7. Ustawienia systemu Android > Bateria > Uruchom > RePOS.
 8. Ustawienia systemu Android > Aplikacje > RePOS > Użycie danych > Dane w tle > Włącz.
 9. Ustawienia systemu Android > Panel powiadomień & pasek stanu > Centrum powiadomień, znajdź RePOS i aktywuj opcje Zezwój na powiadomienia i Wyświetlanie priorytetowe.

 • Ustawienia systemu Android > Zarządzanie energią > Zarządzanie aplikacjami w tle > dodaj RePOS do nieograniczonej listy lub zezwól na automatyczne uruchamianie aplikacji RePOS.

 • Ustawienia systemu Android > Bateria > Menedżer aktywności w tle > upewnij się, że przełączanie jest wyłączone dla RePOS.

 1. Ustawienia systemu Android > Aplikacje > Ikona biegu > Automatyczne uruchamianie aplikacji > Włącz uruchamianie RePOS w tle.
 2. Ustawienia systemu Android > Bateria > Menu > Agresywne uśpienie i Hibernacja aplikacji > Wyłącz ten tryb lub zabezpiecz RePOS przed ograniczeniami w tym trybie.
 3. Ustawienia systemu Android > Aplikacje > Menu > Automatycznie uruchamianie > Wyłącz ten tryb lub zabezpiecz RePOS przed ograniczeniami w tym trybie.

 1. Aplikacje > Centrum zabezpieczeń > Uprawnienia prywatności > Zarządzanie automatycznym uruchamianiem (lub Menedżer uruchamiania) > Włącz RePOS.
 2. Ustawienia systemu Android > Zarządzanie aplikacjami > Zakładka Działające > Włącz RePOS.

 1. Ustawienia systemu Android > Aplikacje > RePOS > Dane mobilne > Zezwól na użycie danych w tle
 2. Ustawienia systemu Android > Bezpieczeństwo > Zarządzanie automatycznym uruchamianiem > Włącz RePOS.
 3. Ustawienia systemu Android > Wi-Fi > Zaawansowane > Utrzymuj połączenie Wi-Fi zawsze podczas uśpienia.
 4. Ustawienia systemu Android > Konserwacja urządzenia > Bateria > MENU > Monitor energii aplikacji > Wyłącz lub wybiórczo zaznacz aplikacje do uśpienia w Ustawienia > Konserwacja urządzenia > Bateria. Upewnij się, że wykluczono RePOS z listy uśpionych aplikacji.
 5. Ustawienia systemu Android > Konserwacja urządzenia > Bateria > Tryb oszczędzania energii > Wyłącz lub zmień na ŚREDNI.
 6. Ustawienia systemu Android > Bateria > Szczegóły > RePOS > Wyłącz.
 7. Szuflada aplikacji > Inteligentny menedżer > Bateria > Szczegóły > RePOS > Wyłącz.
 8. Ustawienia systemu Android > Bateria > Zużycie baterii > MENU > Optymalizuj zużycie baterii > wybierz 'Wszystkie aplikacje' > Wyłącz RePOS.
 9. Ustawienia systemu Android > Bateria > Niemonitorowane aplikacje > Dodaj aplikacje > RePOS > Gotowe > Uruchom ponownie telefon.
 10. Samsung 8: Ustawienia systemu Android > Aplikacje > Menu > Dostęp specjalny > Optymalizuj zużycie baterii > wybierz listę rozwijalną ‘aplikacje nieoptymalizowane’ i przejdź do ‘Wszystkie aplikacje’ > znajdź RePOS i stuknij opcję wyłączania.

 1. Ustawienia systemu Android > Przechowywanie i pamięć > wyłącz opcję 'Inteligentne czyszczenie' lub kontynuuj, stukając trzy kropki w prawym górnym rogu > Zaawansowane > dodaj RePOS do białej listy.
 2. Ustawienia systemu Android > Zarządzanie energią > Stuknij Tryb STAMINA > Aplikacje aktywne w tle > dodaj RePOS do listy bez ograniczeń.

 • Szuflada aplikacji > iManager > Menedżer aplikacji > Menedżer automatycznego uruchamiania > Zezwól RePOS na automatyczne uruchamianie w tle.

 1. Szuflada aplikacji > Aplikacja zabezpieczeń > Uprawnienia > stuknij Zarządzanie Automatyczne uruchamianie > Włącz RePOS.
 2. Ustawienia systemu Android > Usługi > Bezpieczeństwo > Uprawnienia > Automatyczne uruchamianie > Włącz RePOS.
 3. Ustawienia systemu Android > Dodatkowe ustawienia > Bateria i wydajność > Zarządzanie zużyciem baterii aplikacji > wyłącz 'Tryb oszczędzania energii' > otwórz aplikację Zabezpieczenia > przejdź do Uprawnienia > dodaj RePOS do Automatycznego uruchamiania > wywołaj Menedżer zadań > znajdź RePOS > przeciągnij w dół do czasu, aż pojawi się ikona kłódki.
 4. Aplikacja Bezpieczeństwo dla systemu Android > Ustawienia > Użycie danych > Zezwól na użycie danych w tle

Niewymieniony telefon/system operacyjny

Jeśli Twój telefon lub system operacyjny nie został wymieniony, możesz poszukać określonych ustawień Twojego telefonu w następujących kategoriach

 1. Powiadomienia
 2. Tryb priorytetowy
 3. Bateria i optymalizacja
 4. Uprawnienia do działania w tle
 5. Autostart

Inne ustawienia

 1. Jeśli żaden z powyższych kroków nie pomaga, możliwe, że nie otrzymujesz aktualizacji z usługi powiadomień push od Google.
 2. Sprawdź, czy działają z aplikacją Push Notifications Fixer ze sklepu Google Play.

Edytuj swoje ustawienia VPN lub zapory sieciowej.

 • Ustawienia systemu Android > Więcej (w kategorii Bezprzewodowe i Sieci) > VPN, a następnie wyłącz Asystenta Wi-Fi.

Zresetuj swoje Konto Google.

 1. Telefon z systemem Android: Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami > Wszystko (dla niektórych telefonów lista jest dostępna po przesunięciu palcem w prawo, jeśli nie ma jej w Pobranych).
 2. Wybierz Usługi Google Play > Wyczyść dane.
 3. Wybierz Google services framework > Wyczyść dane.
 4. Tymczasowo odłącz konto Google od telefonu.
 5. Uruchom ponownie telefon.
 6. Ponownie przypisz konto Google.