Klauzula informacyjna na FB

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Restaumatic S.A.

Restaumatic S.A. przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r (RODO):

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest – Restaumatic S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Wolności 345, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001016935, NIP: 6482765571 (dalej: “Restaumatic”).. Aby skontaktować się z Inspektorem, należy wysłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej:  privacy@restaumatic.com.
 2. W związku z prowadzeniem przez Restaumatic komunikacji na portalach społecznościowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, które są mu przekazywane za pomocą tych portali, w szczególności w związku z uzyskaniem przez Ciebie statusu zalogowanego użytkownika lub kliknięciem ikonki „Lubię to”, „Obserwuj” lub innej podobnej, a także opublikowaniem komentarza. W przypadku fanpage’a Restaumatic na Facebooku, Facebook gromadzi oraz przetwarza dane. Z polityką prywatności Facebooka możesz zapoznać się tutaj:
  https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  W przypadku, gdy nie zalogujesz się na koncie Facebook, Restaumatic nie otrzyma od Facebooka żadnej informacji o twojej wizycie na fanpage’u lub korzystaniu z niego. Sytuacja ta dotyczy także użytkowników odwiedzających fanpage, w celu uzyskania dalszych informacji.
 3. W przypadku polubienia lub obserwowania fanpage’a Restaumatic, Facebook doda twój profil do listy wszystkich fanów i udostępnia go nam. Restaumatic widzi tylko te Twoje informacje, które zostały przez Ciebie upublicznione (informacje publiczne). 
 4. To użytkownik decyduje o ustawieniach swojego profilu na Facebooku. Każdy ma możliwość ustawienia aktywnego ukrywania swoich polubień lub zaprzestania obserwowania fanpage’a. Po ich zaznaczeniu, Twój profil nie będzie już widniał na liście fanów naszego fanpage’a.
 5. Facebook dostarcza Restaumatic statystyki, które dotyczą fanów fanpage’a. Są to anonimowe dane demograficzne, w szczególności takie jak miejsce zamieszkania, wiek, płeć. Restaumatic korzysta z tych statystyk celem dopasowania odpowiednich treści w postach lub wybrania reklam na Facebooku dla odpowiednich grup. Każdy ma możliwość wyłączenia profilowania w ustawieniach Facebooka.
 6. Twoje dane uzyskane za pośrednictwem Facebooka przetwarzamy w celu: 
 1. utrzymywania, wyświetlania i/lub prowadzenia portali społecznościowych, w tym fanpage’ów oraz komunikowania się przez te strony. W tym celu wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Twojej zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, czy oraz kiedy przetwarzanie danych wymaga Twojej zgody, a także opisują sposoby jej pozyskiwania i odwoływania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. zarządzania danymi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu wskazanym przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 3. do celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. do celów marketingu produktów i usług Restauracji Partnerskich oraz Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 6. Dane osobowe Restaumatic może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych: 
 1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
 2. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. wykonania usługi lub zleconej czynności, 
 3. którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.
 1. Okres przetwarzania Twoich danych zależny jest od celu, w jakim zostały zebrane oraz w jakim są przetwarzane, a także  wewnętrznych zasad przyjętych przez Restaumatic oraz przepisów prawa. Co do zasady jednak Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia danej usługi elektronicznej, która związana jest z prowadzeniem strony lub fanpage’a lub okres, na który udzielono zgody, a następnie przez okres archiwizacyjny nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń. Okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres.
 2. Podanie danych nie jest obowiązkowe
 3. Twoje prawa obejmują:
 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych; 
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 
 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, jeżeli nie ma już innej podstawy do przetwarzania przez Administratora tych danych, jeżeli zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a Administrator nie posiada podstaw do przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec sprzeciwu, jeżeli sprzeciw zgłosi osoba, której dane przetwarzane są dla celów marketingowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). Żądanie takie przysługuje np. Jeśli osoba, której dane są przetwarzane kwestionuje prawidłowość przetwarzania tych danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba której dane są przetwarzane sprzeciwi się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia przetwarzania tych danych, jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych danej osoby do realizacji swoich celów, ale są one potrzebnie osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw, jeżeli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych osoby ze względu na jej szczególną sytuację, stosuje się ograniczenie przetwarzania danych osobowych do czasu ustalenia, czy cele Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu; 
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje uprawnionemu dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu; 
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. W praktyce każda osoba może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie; 
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie; 
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. 
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

Informacja o współadministrowaniu danymi z Meta Platforms Ireland Limited (dalej – “Facebook”)

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. 
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage’a Administratora. 
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach: 
  1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony 
  2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą 
  3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu 
  4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych. 
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych: 
  1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk 
  2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania 
 5. Facebook udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. 
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation