Gramatura potraw w gastronomii: obowiązek podania wagi porcji

Czy podawanie gramatury potraw w menu należy do obowiązku restauracji? Odpowiedź na to pytanie dają zapisy polskiego prawa. Wyjaśniamy, dlaczego każdy lokal powinien podawać cenę za konkretną ilość posiłku. Które akty prawne do tego zobowiązują? Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie tego wymogu? Sprawdź!

Gramatura dania jako obowiązek prawny

Podanie gramatury dań w restauracji jest (według polskiego prawa) obowiązkiem lokalu gastronomicznego. Zasadę tę regulują zapisy Ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług. W art. 4. Ust. 1 tego aktu można przeczytać, że „w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen”. 

gramatura dania obowiązek

Każdy klient restauracji powinien znaleźć w menu informacje, pozwalające określić mu koszt zakupu konkretnej ilości danej potrawy. Ten wymóg zawiera także ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia  2015 roku w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Mimo zapisów wspomnianych dwóch aktów prawnych niektórzy restauratorzy mają wątpliwości, jeśli chodzi o informowanie swoich klientów o gramaturze dań w menu. Jednak dla polskich organów kontrolnych związana z tym wykładnia prawa jest jasna – każdy restaurator ma obowiązek informowania o gramaturze serwowanych potraw.

Konsekwencje braku informacji o gramaturze dań

Organem państwowym, który kontroluje między innymi przestrzeganie obowiązku informowania o gramaturze potraw w gastronomii, jest Inspekcja Handlowa. Jej wojewódzkie inspektoraty mają kompetencje do nakładania kar pieniężnych za niestosowanie się do wspomnianego przepisu w wysokości do 20 tys. zł. 

Warto zaznaczyć, że według Ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług, że kary te są obowiązkiem, nie zaś uprawnieniem organu. Oznacza to, że wykrycie nieprzestrzegania obowiązku informowania klientów danego lokalu gastronomicznego o gramaturze dań powinno skutkować jego automatycznym ukaraniem. 

Istotnym dla restauratorów przepisem jest konieczność poinformowania przez Inspekcję Handlową o zamierzeniu planowanej w lokalu kontroli. Wszczyna się ją nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia lokalu przez organ kontrolny. Warto pamiętać również, że od decyzji Inspekcji Handlowej o nałożeniu kary można odwołać się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Od czego zależy wysokość kary? 

Kara nałożona przez Inspekcję Handlową za nieprzestrzeganie przepisów o konieczności informowania o gramaturze potraw może wynosić do 20 tysięcy złotych. Wpływ na jej konkretną wysokość mają trzy podstawowe czynniki. Pierwszy z nich dotyczy wielkości obrotów restauracji – duży lokal o wysokich dochodach dostanie najprawdopodobniej wyższą karę niż mała restauracja z niewielką liczbą klientów. 

Kolejny czynnik to poziom naruszenia przepisów. Może to dotyczyć np. tego, czy złamano zapis odnośnie do wszystkich oferowanych posiłków, czy tylko do niektórych. Na wysokość kary wpływa również dotychczasowa działalność restauratora. Jeśli już w przeszłości łamał przepisy związane ze swoim biznesem, to istnieje większe prawdopodobieństwo wyższej kary.

Gramatura w karcie menu – podsumowanie

Zapisy polskiego prawa mówią jasno: każda restauracja ma obowiązek informowania gości o gramaturze serwowanych przez siebie posiłków. Przepis ten ma na celu pomóc klientom w porównaniu cen i oszacowaniu konkretnej kwoty produktu w przeliczeniu na daną ilość wyrażoną w gramach. Wykonywanie tego obowiązku może zostać poddane kontroli Inspekcji Handlowej, która – w razie jego nieprzestrzegania – zobowiązana jest wymierzyć karę w wysokości do 20 tys. zł.

Bibliografia:  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915

Social Media Specialist

W Restaumatic zajmuję się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.