Koncesja na alkohol w lokalu gastronomicznym: jak ją uzyskać?

Sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu gastronomicznym wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na alkohol. Jaki jest jej koszt? Od czego zależy wysokość opłat? Kto wydaje koncesję na alkohol i jakie dokumenty należy złożyć, aby ją otrzymać? O tym w naszym artykule! 

Rodzaje koncesji na alkohol w gastronomii

W polskim prawie istnieją trzy rodzaje koncesji na sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym. Rozróżnienie dotyczy mocy i rodzaju serwowanych w restauracji napojów alkoholowych, które są dzielone na:

 • Piwo oraz napoje zawierające do 4,5%. alkoholu.
 • Napoje zawierające od powyżej 4,5 %. do 18 %. alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 • Napoje z zawartością alkoholu powyżej 18 %.

Z powyższych przepisów wynika fakt, że chcąc sprzedawać w swoim lokalu różne rodzaje alkoholu (od piwa i cydru, przez wino, po wódkę), należy złożyć nie jeden, a trzy osobne wnioski o uzyskanie koncesji na alkohol. 

barman w restauracji

Jak długo obowiązuje koncesja na alkohol w restauracji?

Koncesja na alkohol nie jest nadawana bezterminowo. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu – co dotyczy lokali gastronomicznych – okres ten wynosi nie krócej niż cztery lata. Po jego upływie należy ponownie starać się o uzyskanie koncesji, składając wniosek. Koncesja na alkohol może również zostać cofnięta w przypadku naruszenia określonych prawem przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych.

Kto wydaje koncesję na alkohol dla restauracji?

Kto wydaje koncesję na alkohol? Bez względu na to, jaką drogą składa się wniosek o koncesję na alkohol – elektroniczną, listowną czy stacjonarną – jego adresatem powinien być konkretny urząd miasta, gminy lub miasta na prawach powiatu. Jego lokalizacja i adres zależy od lokalizacji restauracji, którego właściciel stara się o uzyskanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym. Zgoda władz na sprzedaż alkoholu przy spełnieniu wszelkich regulowanych prawem warunków następuje zazwyczaj w okresie do 30 dni od złożenia wniosku wraz z dokumentacją. 

kieliszki w restauracji

Dokumenty wymagane do uzyskania koncesji

Uzyskanie koncesji na alkohol wiąże się z koniecznością spełnienia określonych prawem formalności i złożenia stosownej dokumentacji. Najważniejszym dokumentem jest wniosek o zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu. Restauratorzy chcący sprzedawać w swoim lokalu alkohole o rozmaitej mocy są zobligowani do złożenia trzech osobnych dokumentów. Należy zatem wystosować odrębnie wniosek o koncesję na piwo i alkohole poniżej 4,5 proc. zawartości alkoholu, wniosek o koncesję na alkohole o mocy od 4,5%  do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz wniosek o alkohole powyżej 18% alkoholu. Dokumenty te można złożyć na trzy sposoby: elektronicznie, listownie i podczas wizyty w urzędzie. 

Nie mniej ważne od złożenia wniosku o koncesję na alkohol jest również dołączona do niego dodatkowa dokumentacja potwierdzająca spełnienie wszelkich wymogów prawnych do uzyskania pozwolenia. Powinno się w niej znaleźć:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
 • dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu gastronomicznego będącego przedmiotem wniosku (na przykład akt własności, umowa najmu);
 • pismo poświadczające pozytywną decyzję  Sanepidu o spełnieniu wymogów sanitarnych lokalu;
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (w przypadku, kiedy lokal znajduje się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym).

Ile kosztuje otrzymanie koncesji na alkohol?

Ile kosztuje koncesja na alkohol? Odpowiedź na to pytanie zależy od dwóch czynników – rodzajów sprzedawanego alkoholu oraz tego, czy już wcześniej korzystało się z koncesji jego sprzedaż. W przypadku serwowania klientom lokalu gastronomicznego napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i napojów od 4,5% do 18%. zawartości alkoholu (bez piwa) opłata za koncesję wynosi:

 • 525 zł dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż alkoholu w danej restauracji oraz tych, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł.
 • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku dla przedsiębiorców, którzy uzyskali za zeszły rok wartość sprzedaży większą niż 37 500 zł.

W przypadku sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% opłata za koncesję wynosi:

 • 2100 zł dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż alkoholu w danej restauracji oraz tych, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł.
 • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku dla przedsiębiorców, którzy uzyskali za zeszły rok wartość sprzedaży większą niż 77 000 zł.

Sprzedaż alkoholu warto uwzględnić na etapie planowania naszego gastronomicznego biznesu. Jeśli np. chcemy otworzyć bar, to w biznesplanie lokalu powinny znaleźć się szacowane koszty związane z koncesją na alkohol.

Koncesja na alkohol w lokalu gastronomicznym – podsumowanie

Sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym wymaga uzyskania koncesji. Osobno wydawane są przy tym koncesja na piwo i napoje o mocy do 4% alkoholu, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz te o zawartości przewyższającej 18% alkoholu. Od rodzaju sprzedawanych napojów alkoholowych oraz tego, czy już wcześniej się je sprzedawało, zależy koszt koncesji na alkohol. 
Koncesja na alkohol jest ograniczona czasowo i podlega kontroli Sanepidu. W przypadku lokali gastronomicznych należy odnawiać ją w okresie nie krótszym niż cztery lata od jej uzyskania przez daną jednostkę samorządu terytorialnego – urząd miasta, gminy lub miasta na prawach powiatu. Należy pamiętać, że za sprzedaż alkoholu bez koncesji grozi grzywna, wynoszącą nawet powyżej miliona złotych.

Social Media Specialist

W Restaumatic zajmuję się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.