Regulamin promocji “Newsletter RePOS Caller”

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Promocja „Newsletter RePOS Caller” („Promocja”).  
 2. Organizatorem Promocji jest Restaumatic Sp. z o.o. z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, Regon: 242895699, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000416054, o kapitale zakładowym w wysokości: 132.300,00 zł.
 3. Promocja przeznaczona jest dla Restauracji, które w czasie jej obowiązywania są stroną umowy RePOS z Organizatorem (“Uczestnik”).

§2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. “Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady Promocji.
 2. “Promocja” – akcja promocyjna przeprowadzona przez Organizatora, w ramach której Uczestnik uzyskuje usługę przetestowania modułu Caller za darmo (w cenie usługi podstawowej RePOS),  przez okres 1 miesiąca, jednak nie później niż do 30 czerwca 2022 roku. 
 3. “Uczestnik” –  podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (Restauracja), korzystający z usług świadczonych przez Organizatora, będący stroną Umowy Marketingowej zawartej z Organizatorem, który korzysta z Promocji.
 4. “Organizator” –  Restaumatic Sp. z o.o. z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, Regon: 242895699, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000416054, o kapitale zakładowym w wysokości: 132.300,00 zł.
 5. Strony” – Organizator oraz Uczestnik łącznie.
 6. “Umowa RePOS” – umowa łącząca Strony na usługę RePOS na dzień przeprowadzenia promocji
 7. “Newsletter” – usługa marketingowa polegająca na przesyłaniu informacji komercyjnych za pomocą adresów e-mail do bezpłatnych elektronicznych skrzynek pocztowych służąca do podtrzymania relacji z osobami subskrybującymi materiał. Treści marketingowe wysyła się przede wszystkim za pomocą newsletterów, biuletynów, reklam oraz kuponów rabatowych, świadczona na podstawie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnego na stronie: https://www.restaumatic.com/pl/terms/. 
 8. Moduł Identyfikacja Dzwoniącego Klienta/RePos Caller” – moduł umożliwiający przekazanie do systemu RePOS numeru telefonu Klienta Restauracji dzwoniącego na numer telefonu Restauracji, dzięki czemu widoczne są ostatnie adresy i zamówione dania dzwoniącego. 

§3 Czas promocji

Promocja obowiązuje w dniach 15-19.06.2022 r.

§4 Przedmiot i zasady promocji

 1. Z promocji może skorzystać Uczestnik, który wyśle e-mail na adres wskazany w Newsletterze z dnia 15.06.2022, w dniach 15-19.06.2022 i w jego treści poda hasło NEWSLETTER oraz potwierdzi mailowo chęć przetestowania modułu Caller w terminie obowiązywania promocji. Decydujący jest czas podpisania promocji przez obie strony umowy. Promocja dotyczy wyłącznie Uczestników, którzy posiadają już umowę na usługę RePOS.
 2. W ramach promocji Organizator będzie świadczyć na rzecz Uczestnika usługę udostępnienia modułu Caller w cenie usługi podstawowej RePOS bez pobierania dodatkowych opłat  przez okres 1 miesiąca, ale nie później niż do 30.07.2022 r. Usługa ta świadczona będzie zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy RePOS. 
 3. Przedmiot promocji  nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Promocji w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Uczestnik naruszy postanowienia Regulaminu lub Ogólnych Warunków Umowy, a także Umowy RePOS łączącej Strony.
 5. Możliwość skorzystania z Promocji Newsletter RePOS Caller uzależniona jest od tego, czy Uczestnik nie zalega z opłatami za usługi na rzecz Organizatora na podstawie zawartych przez Strony umów.
 6. Uczestnik może wypowiedzieć Promocję zgodnie z zasadami wskazanymi w łączącej Strony umowie RePOS.
 7. Usługa ograniczona jest terytorialnie i dotyczy usług świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi.

§5 Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: contact@restaumatic.com
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika w Umowie RePOS oraz zawierać krótkie uzasadnienie ze wskazaniem, czego reklamacja dotyczy.

§6 Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika w zakresie związanym z realizacją promocji „Newsletter RePOS Caller”. 
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przedmiotu promocji oraz w zgodzie z regulaminem promocji. 
 3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
 4. Organizator  realizuje względem Uczestnika promocji obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14 RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji promocji. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są w szczegółowo określone w Umowie RePOSj.
 6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków  technicznych lub organizacyjnych wszelkich danych Uczestnika, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją promocji.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za efekty działania siły wyższej, awarii serwera wykorzystywanego przez Organizatora, błędów w funkcjonowaniu narzędzi, za pośrednictwem których świadczy swoje usługi lub wystąpienia  nieumyślnych błędów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz materiały reklamowe, które zostały wyświetlone w drodze sugestii Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Uczestnik poda nieprawdziwe dane lub materiały reklamowe oraz treści, które naruszają prawa osób trzecich.
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniane przez siebie informacje oraz  treści objęte prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności Uczestnik oświadcza, że udostępnione przez nią utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe nie są obciążone roszczeniami osób trzecich, są wolne od wad prawnych oraz posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego zgody i uprawnienia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za efekty działań systemu RePOS, które nie są w pełni zależne od działań Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za efekty działań systemu RePOS, jeżeli Uczestnik nie zastosuje się do postanowień łączącej Strony umowy.
 7. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora.
 8. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą mieć postanowienia Umowy Agencyjnej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Niniejszy Regulamin nie określa zasad zawierania umów RePOS.

Kierownik Działu Agencji Marketingu

Zajmuje się zarządzaniem zespołem i organizacją pracy wewnętrznej Agencji Marketingu Restaumatic. Specjalizuje się w analityce danych oraz marketingu online.