Kary za sprzedaż alkoholu w restauracji bez koncesji

Kary za sprzedaż alkoholu w restauracji bez koncesji

Prowadzenie lokalu gastronomicznego, w którym podawane są napoje alkoholowe, wymaga uzyskania odpowiedniego typu koncesji. W przeciwnym razie restaurator może zostać ukarany. A zatem co grozi lokalom za sprzedaż alkoholu bez koncesji? Jak chronić się przed takimi konsekwencjami? Wyjaśniamy w artykule.

Rodzaje koncesji na alkohol

W Polsce obowiązują trzy kategorie koncesji na alkohol, o które muszą ubiegać się restauratorzy, działający w branży gastronomicznej. Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu w restauracji, należy określić, jakiego typu towary alkoholowe będą dostępne w ofercie lokalu.

Rozróżniamy następujące kategorie zezwoleń, które zależą od mocy sprzedawanego alkoholu:

  1. Napoje do 4,5% zawartości alkoholu i piwo.
  2. Napoje powyżej 4,5% zawartości alkoholu, ale nie więcej niż 18% np. wino białe, czerwone oraz napoje alkoholowe gazowane z wyłączeniem piwa.
  3. Napoje powyżej 18% zawartości alkoholu np. wódka, whisky, rum1.

Jeśli zamierzamy sprzedawać w restauracji alkohole o różnej zawartości alkoholu, musimy złożyć trzy osobne wnioski o wydanie koncesji. 

Rodzaje koncesji na alkohol

Uzyskanie koncesji na alkohol

Konsekwencje i kary za sprzedaż alkoholu bez koncesji są poważne. Dlatego warto wiedzieć, jak ubiegać się o wydanie takiego pozwolenia.

Aby ubiegać się o koncesję na sprzedaż alkoholu w restauracji, musimy:

  • zaopatrywać się w alkohol u producentów lub przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia,
  • mieć tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprzedawany alkohol,
  • prowadzić działalność gospodarczą, na którą zostanie przyznane zezwolenie.

Proces wnioskowania o koncesję na sprzedaż alkoholu przebiega następująco:

  1. Składamy wniosek przez internet wraz z podpisem kwalifikowanym. We wniosku podajemy informację o rodzajach napojów alkoholowych, które zamierzamy sprzedawać.
  2. Czekamy na weryfikację wniosku przez urząd miasta lub gminy. Niekompletny dokument musimy uzupełnić w terminie 7 dni od czasu otrzymania wezwania z urzędu.
  3. Dokonujemy opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Brak uiszczenia opłaty skutkuje wysłaniem wezwania przez urząd, a w razie braku wpłaty wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Po uzyskaniu koncesji na sprzedaż alkoholu otrzymujemy zezwolenie, które jest ważne maksymalnie 2 lata2. Jeśli nasza działalność nie spełni podstawowych wymagań wydania koncesji na alkohol, wtedy urząd wyda decyzję odmowną.

Pamiętajmy, że uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu to ważny element zarządzania lokalem. Dzięki takiemu pozwoleniu możemy legalnie oferować gościom trunki. 

Aby móc serwować wino w restauracji, konieczne jest pozyskanie koncesji na alkohol

Kto wydaje koncesję na sprzedaż alkoholu?

Organem uprawnionym do wydania koncesji na alkohol dla lokalu gastronomicznego jest urząd miasta, gminy, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek należy kierować zawsze do urzędu właściwego do lokalizacji, w której będzie prowadzona działalność gastronomiczna.

Warto też dodać, że do stosownego urzędu dla lokalizacji prowadzonej działalności musimy złożyć co roku oświadczenie o ilości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Na podstawie tego dokumentu można obliczyć roczną opłatę za korzystanie z przyznanej koncesji na alkohol.

Przykładowo: zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 18% obliczamy dzieląc 525 zł przez liczbę dni w roku. Wynik mnożymy przez liczbę dni, które zostają do końca roku kalendarzowego. Dla napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% zmieniamy pierwszą składową obliczeń na kwotę 2100 zł.

Za sprzedaż alkoholu w restauracji bez koncesji, grożą kary finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności.

Kary za sprzedaż alkoholu bez koncesji

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym bez odpowiedniego zezwolenia niesie ze sobą konsekwencje prawne oraz finansowe.

Restauracja serwująca napoje alkoholowe bez koncesji na alkohol podlega karze grzywny, a w skrajnych przypadkach karze pozbawienia wolności3.

Dodatkowo: zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym sprzedaż wyrobów akcyzowych bez uprzedniego oznaczenia odpowiednimi znakami podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (stawka dzienna wynosi minimum 141,40 zł w 2024 roku).

Niedopełnienie formalności związanych z uzyskaniem koncesji na alkohol może skutkować sporymi problemami finansowymi przedsiębiorstwa. To niekiedy jedna z przyczyn prowadząca do upadku restauracji.

Sprzedaż alkoholu bez koncesji – podsumowanie

W Polsce do legalnej sprzedaży alkoholu w restauracji potrzebna jest stosowna koncesja. Zanim zaczniemy oferować gościom lokalu (stacjonarnie lub online) różnego rodzaju trunków, zawsze należy złożyć stosowny wniosek do urzędu i poczekać na wydanie zezwolenia. 

W przeciwnym razie nasza działalność zostanie obarczona wysokimi karami wynoszącymi nawet kilkaset tysięcy złotych. Pamiętajmy też, że o wiele poważniejsze konsekwencje czekają restauratorów, których sprawa trafi na wokandę sądową. Sąd może wydać bardziej surowy wyrok.

📞 Numer telefonu: +48 732-081-111
✉️ E-mail: contact@restaumatic.com
🔗 Facebook: https://www.facebook.com/Restaumatic


Źródło:

[1], [2] https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/280
[3] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350230/U/D19820230Lj.pdf

W Restaumatic zajmuję się zarządzaniem komunikacją marketingową i zespołem projektowym w obszarze UX, UI i SXO.